مجموعه آموزشی ترانسفورماتور

تومان47,215,000

مجموعه آموزشی ترانسفورماتور مطابق با سرفصل های درسی و

قابلیت انجام آزمایش بی باری ، اتصال کوتاه ، بارداری ، موازی کردن ترانس و گروه برداری را دارد.