مجموعه آموزشی خانه هوشمند بر پایه KNX

    مجموعه آموزشی خانه هوشمند بر مبنای پروتکل KNX

    استفاده از سنسورها و اکچیتورهای کاربردی در خانه های هوشمند

    دستورالعمل و راهنمای انجام کلیه آزمایش ها به صورت مرحله به مرحله و تصویری

    ویدیو آموزشی کلیه آزمابش های انجام شده