دستگاه تست باتری های سرب اسیدی خودرویی

ریال4,153,000,000

این دستگاه به منظور انجام آزمایش های شارژ ،دشارژ و استراحت روی باتری های سرب اسیدی خودرویی طراحی گردیده است.این دستگاه قابلیت انجام کلیه آزمایشات ذکر شده در استاندارد ISIRI 71-1 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دارا بوده و مناسب برای مراکز تست باتری می باشد.این دستگاه مشابه با دستگاه UBT شرکت دیگاترون (digatron) آلمان طراحی و ساخته شده است.یک برنامه نرم افزاری روی کامپیوتر اصلی ،کنترل کلیه فرآیندهایی که روی باتری های متصل به دستگاه انجام می شود را بر عهده دارد.

enemad-logo